A szakmai munka összegzése

Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat program”

 

 

„Gyere, szállj, fel a Tehetségvonatra!”

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - „Iskolai tehetséggondozás”

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 projekt

 

 

 

Tapasztalatok a Hogyan? Okosan! Tehetségvonat

 

program megvalósításáról

 

a Herman Ottó Általános Iskolában

 

 

 

Iskolánk partnerközpontú intézményként működik. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink

optimálisan fejlődjenek, hogy jól érezzék magukat iskolánk közösségében, és képességeiknek megfelelően tanulhassanak tovább. Eredményes oktató-nevelőmunkánk a szakmailag magasan képzett, innovatív nevelőtestületnek, valamint  munkatársaink, diákjaink és a családok között kialakult együttműködésnek köszönhető. Pedagógiai munkánk egyik alappillére a tanulóinkban rejlőképességek, tehetségek felismerése, kibontakoztatása. Tanórai és tanórán kívüli tevékenységrendszerünket úgy építettük föl, hogy az a lehetőlegoptimálisabban segítse valamennyi tanulónk  fejlesztését. Fontosnak tartjuk azt is, hogy minden műveltségi területen lehetőséget  biztosítsunk a tehetséggondozásra. Képzési rendszerünk meghatározó eleme, hogy a  matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom tárgyakat képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk. Tehetséggondozásra matematikából emelt óraszámot  biztosítunk. Az évfolyamszintbontott csoportok lehetővé teszik, hogy a jobban  terhelhetőtanulók több ismerethez jussanak, a lassabban haladók pedig ezt az időt gyakorlással, felzárkóztatással töltsék. Már 2. osztályban kezdődik az idegen nyelv  oktatása, melyet a 4. évfolyamtól osztálybontásban tanítunk. A 8. évfolyamon a tanulók  alapfokú PITMAN nyelvvizsgát tehetnek.

Oktató munkánk középpontjába a kompetencia alapú oktatást állítottuk. Tanórákon, foglalkozásokon változatos módszertani eszközöket alkalmazunk: egyéni kutatómunka és feladatmegoldás, páros munka, kooperatív csoportmunka, tanári előadás, közös  megbeszélés. Házi versenyeket szervezünk, ahol a tehetséges tanulók összemérhetik  tudásukat. Tanulóink rendszeresen részt vesznek kerületi, fővárosi, országos szintű versenyeken, melyekre külön fölkészítjük őket (Zrínyi, Bolyai, Kenguru országos  matematika versenyek, Simonyi Zsigmond helyesírási, Kazinczy szépkiejtési, Hevesy  György kémia verseny, Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti  verseny stb.).

A különbözőműveltségi területeken - matematika-logika, természettudomány, környezetvédelem -ÖKO, idegen nyelv, szövegértés-szövegalkotás - szervezett szakköreinkbe már az alsós tanulóink is bekapcsolódhatnak. A tanulóinkat iskolai  tehetségnapokra, műsorokra, ünnepélyekre készítjük föl, így elősegítjük a bennük rejlő képességek kibontakoztatását: Herman csillagok, Herman Produkció, Kincskereső projektnapok, Napközis Gála. Iskolánk diákjai részt 2006 óta tevékenykednek  nemzetközi projektek feladatainak megoldásában, a Socrates-Comenius nemzetközi  együttműködésben.

 

 

 

Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat program”

 

„Gyere, szállj, fel a Tehetségvonatra!”

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - „Iskolai tehetséggondozás”

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 projekt

 

 

A TÁMOP 3.4.3-08/1.-2009-0008-es pályázaton iskolánk, mint a kerületi konzorcium vezetője vett részt. Intézményünkben a pályázati kiírásnak megfelelően a tehetségprogramunk összes eleme megvalósult.

A program megvalósításában iskolánk öt pedagógusa dolgozott.

Bárányosné Csombók Máris Zsófia koordinálta a projekt intézményben folyó szakmai munkáját, vezette a tehetséggongozó munkacsoportot, valamint tanulás módszertani szakkört tartott az 5-6. évfolyamos tanulóknak és a 7-8. évfolyamosoknak.

Dr. Nagyné  Stiszkala Ágnes, tehetségfejlesztési szakértőfeladata volt az iskola tehetségazonosítás feltételrendszerének kidolgozása, a tehetségazonosítás lebonyolítása, a szülői klub mőködtetése.

Buzek Tiborné ÖKO-szakkört vezetett.

Dr. Kissné Stekler Éva matematika szakkört tartott a felsős, Németh Gáborné alsós tanulók számára.

Kollégáink egyéni fejlesztési terveket dolgoztak ki, adat –és feladatbankot készítettek.

 

 

 

I. Képzések

 

 

A tehetséggondozó programunk egyik alapkövetelménye az volt, hogy olyan szakmai továbbképzéseken vegyenek részt a kollégák, melyeken szakmai és módszertani ismereteket szerezve képesek legyenek az iskolai tehetséggondozás megvalósítására.

Ezek alapján 2010. augusztus 16-18.között szakmai csoportunk minden tagja részt vett

A tehetség felismerése és gondozása: tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai

gyakorlatban ” 30 órás képzésen.

2010.augusztus 30-31-én és szeptember 3-án „Memóriatechnikák és tanulási  módszerek alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai oktatás és nevelés során” 30 órás képzés során több tanulás módszertani újdonsággal ismerkedtek meg  kollégáink.

2011. március 1-jén a „Projekt és interaktív módszerek az informatika segítségével a  sajátos nevelési igényőtanulók tehetséggondozásában” 10 órás képzésen vett részt  iskolánk 3 pedagógusa. A konzorcium tagjai vállalták, hogy tehetségponttá válnak,  ehhez nyújtott nagy segítséget 211. március 7- én tartott Tehetségpontok létrehozása,  akkreditációja” 10 órás képzés.

2011. augusztus 24-26. között iskolánk nevelőtestületének kétharmada vett részt 15-30 órás képzéseken. A matematika –logika műveltségterületen tartott „Képességfejlesztés logikai és társasjátékokkal” képzés során több eddig nem ismert, a logikai  gondolkodást fejlesztőtársasjátékkal ismerkedhettünk meg. Az esélyegyenlőség, a tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlőesélyűhozzáférés, az alulteljesítőtanulók felismerése, segítése, felzárkóztatása is feladatunk, ehhez kaptunk gyakorlati segítséget a „Tehetséggondozás, alulteljesítőtehetségek” képzésen.

 

 

 

Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat program”

 

„Gyere, szállj, fel a Tehetségvonatra!”

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - „Őskolai tehetséggondozás”

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 projekt

 

 

„Tanulásfejlesztés a tehetséggondozásban” képzés során a tanulás, mint az információfeldolgozási folyamat nehézségeivel, fejlesztésével ismerkedtettünk meg.

Utolsó továbbképzésünk 2011 októberében A kreativitás fejlesztése a  tehetséggondozás szolgálatában” témakörkör szólt.

Összességében elmondható, hogy kollégáink nagy számban vettek részt 10 - 30 órás tehetséggondozó továbbképzéseken, melyeken a legfrissebb szakmai és módszertani ismereteket szerezték meg. Jól mutatja szakmai elkötelezettségünket, hogy 30 órás továbbképzésen 29 kollégánk vett részt, ez tantestületünk több mint 60 %.

 

 

 

II. Iskolai tehetséggondozás: szakkörök, rendezvények, versenyek

 

 

Iskolánk a projektben résztvevőintézmények konzorciumának vezetőjeként 2010. szeptember 8-án a Hogyan? Okosan! Tehetségvonat program nyitókonferenciájának megrendezésével kezdte meg az iskolai tehetséggondozói munkát.

A nyitó rendezvényen minden konzorciumtag képviseltette magát. A megnyitó után iskolánk igazgatója, Tószegi Attila tájékoztatta a konferencián résztvevőket a programról, a tagok feladatairól, a szervezett tevékenységekről. Ezután Rajnai Gábor tartott előadást a tehetségponttá válásról. Az előadások után a minden résztvevőmegoszthatta tapasztalatait, egymás programjait ismerhettük meg 2010. augusztus 2-tól a Tehetségvonat programunk egyes szakköreinek a tematikáján dolgozott a munkacsoport. A szakkörök tervezésénél ügyeltünk arra, hogy különbözőterületeken biztosítsunk foglalkozásokat a tehetséges tanulók számára. Ezen kívül minden korosztály részére lehetővé kívántuk tenni, hogy tehetségét kibontakoztathassa. 2010. szeptember 14-től a kidolgozott éves tematikák alapján elindultak szakköreink: a Játékos matek, matekos játék, a Logi matematika szakkör, az ÖKO környezetvédelmi és a Tan-tan – A tanulás tanítása szakkör.

Alsó tagozaton a harmadikosok részére Németh Gáborné tartott Játékos matek, matekos játék címmel foglalkozást, melyen 32 fővett részt. A felsőtagozatosok három tehetséggondozó szakkör közül választhattak: Buzek Tiborné szerdánként ÖKO környezetvédelmi szakkört (19  főrészvételével), dr. Kissné Stekler Éva csütörtökönként LOGŐ matematika szakkört (32 főrészvételével), Bárányosné Csombók Zsófia kedden és csütörtökön Tan-tan: A tanulás tanítása szakkört (40 főrészvételével) vezetett.

Minden szakkörünk munkaformájára igaz, hogy leginkább csoportos formában történt a munka, nemcsak a kivételes képességek szempontjából igyekszünk fejleszteni a gyermekeket, hanem a teljes személyiségüket is, így fontos a kreativitás, a motiváció és az együttműködés.

 

 

Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat program”

 

„Gyere, szállj, fel a Tehetségvonatra!”

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - „Iskolai tehetséggondozás”

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 projekt fejlesztése is. A szakkörök nagyszámú látogatottság mellett működtek az egész tanévben, a 60 órás szakköri foglalkozások május végén fejeződtek be. Mind a gyerekek, mind a szülők részéről számos pozitív visszajelzést kaptunk, így elmondhatjuk, hogy igazán sikeresen és eredményesen sikerült megvalósítanunk az iskolai tehetséggondozó szakkörök működtetését.

A szakkörvezetők egymással folyamatos munkakapcsolatot alakítottak ki, egymás munkáját is megtekinthettük nyílt szakköri foglalkozásokon.

2010. november 17-én a Játékos matek, matekos játék szakkör bemutató  foglalkozásán vettünk részt, melyet Németh Gáborné tartott; 2011. február 10-én a Bárányosné Csombók Zsófia által vezetett Tan-Tan szakkörnek volt bemutató  foglalkozása; 2011. március 23-án Buzek Edit Zöldike Öko-szakkörét látogatta meg a munkacsoportunk. A foglalkozásokat a szülők körében is meghirdettük, így számos érdeklődőszülőilletve kolléga is megjelent ezeken a szakköri foglalkozásokon.

Nemcsak a gyerekekre, hanem a szülőkre is nagy figyelmet fordítottunk a program megvalósítása során. A tanév során Szülői Klubot működtettünk, amely során  megismertettük a szülőket a tehetség fogalmával, a tehetséggondozás lehetőségeivel, iskolánk és a konzorcium tehetségprogramjával.

2010. október 13-án tartottuk az elsőSzülői klubot, melyre minden, a tehetséggondozás, tehetségazonosítás iránt érdeklődőszülőt szeretettel vártunk.

A szülői klubon Szendreiné Petrik Katalin, a projekt konzorciumi szakmai vezetője tájékoztatta a jelenlevőket a projektről, intézményi programunkról.

Az érdeklődőknek Dr. Nagyné Stiszkala Ágnes tartott előadást a tehetség fogalmáról, a tehetségazonosításról. A későbbiekben szakkörvezetőink beszéltek szakköri tematikájukról, eddigi tapasztalataikról.

2011. február 23-án szerveztük meg a második Szülői Klubot, melyet a szülők által kért tréningként bonyolítottunk le. Dr. Nagyné Stiszkala Ágnes tájékoztatta a szülőket az iskolai tehetségazonosítás folyamatáról, majd Bárányosné Csombók Mária Zsófia szakmai vezetőkülönbözőtanulási technikákkal ismertette meg a tréningen résztvevőket. Csoportos munkaformában a tréning résztvevői a gyakorlatban is kipróbálhatták az egyes technikák hatékonyságát.

 

 

Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat program”

 

„Gyere, szállj, fel a Tehetségvonatra!”

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - „Iskolai tehetséggondozás”

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 projekt

 

 

Az iskolai tehetséggondozás legjelentősebb eseményei a tehetségnapok voltak. 2011. március 30-án a napközis csoportok mutatkoztak be a Napközis Gálán. Különösen nagy munkát jelentett erre a rendezvényre az egyes csoportok felkészülése, hiszen osztályméretődélutáni csoportok léptek fel dramatikus – táncos, akrobatikus produkciókkal.

Konzorciumi szintőtehetségnapunkat 2011. április 12-én tartottuk a Szent István Gimnáziumban. A tehetségnap előtt bemutatkozó tablókat készítettünk, így iskolánk tehetséggondozó szakköreit, tevékenységeit, szakmai munkáját minden érdeklődő, a fenntartó képviselői a konzorcium többi tagja is megismerhette.

Ezen a tehetségnapon iskolánkból a színjátszás tehetségei léptek fel Saska Gyöngyi vezetésével, előadásukban Lázár Ervin: Dalnokverseny a négyszögletűkerek erdőben meséjét láthattuk. Erről a rendezvényről a kerület újságja, a Zuglói Lapok is beszámolt.

Herman Csillagok néven 2011. április 18-án iskolai tehetségnapot is rendeztünk. Minden olyan diák –alsós és felsős egyaránt –  megmutathatta produkcióját, aki valamilyen területen tehetségesnek, kiemelkedőnek érezte magát. Nagyon sokszínűelőadássorozatot láthattunk ezen a napon, a népzene, néptánc, szavalat, paródia, tánc, komolyzene, akrobatika, zsonglőrködés terén számtalan tehetség mutatkozott be. Az iskolai tehetségnapon a szülők, testvérek is jelen voltak, így az egész iskola előtt bemutatkozhattak a tehetségek. Az alsó és a felsőtagozatos produkciók közül a legszínvonalasabbak a június 2-án megrendezett Herman  Produkcióóóóóó!-ban is szerepeltek.

A tehetséggondozás nagyon fontos iskolai formája volt a diákok felkészítése az egyes tehetséggondozó konzorciumi versenyekre. Ezeken a versenyek kiváló eredményeket értünk el. A Zuglói Benedek Elek EGYMI szervezésében lezajlott Malacpersely-készítőversenyen Remetehegyi Evelin 8. osztályos tanulónk 2. helyezett lett. Részt vettünk a Kaffka Margit Általános Iskola által rendezett ÖKO versenyen is, az elsőhelyezést ért el a Nagy Dániel, Gulyás Áron, Kata Sára, Varga Eszter 4 fős csoport, illetve második és a harmadik helyezést is iskolánk csapatai szerezték meg. A web-keresőversenyen is sikeresen szerepeltünk: az 5-6 évfolyamon Báskay Dávid első, Fekete Ádám harmadik, a 7-8. versenyben Balogh Tícián második helyezést értek el.

 

 

 

Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat program”

 

„Gyere, szállj, fel a Tehetségvonatra!”

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - „Iskolai tehetséggondozás”

 

TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 projekt

 

 

III. Iskolai tehetségazonosítás

 

2010 szeptemberétől november végéig iskolánkban kialakítottuk az intézményi  tehetségazonosítás ütemtervét. Dr. Nagyné Stiszkala Ágnes kidolgozta az ötödik évfolyamra vonatkozólag a tehetségazonosítás folyamatát, a mérőlapok és az érintettek rendszerét. A motivációra, tanulási stílusra vonatkozó méréseket, valamint a Renzulli – Hartmann skála alapján végzett tehetségazonosítást az ütemezésnek megfelelően elvégeztük az 5. évfolyamon.

Felvettük a kapcsolatot a debreceni Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület elnökével, MezőFerenccel, aki a Debreceni Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének munkatársai segítségével a tehetségazonosításhoz szükséges információfeldolgozási folyamatot vizsgáló „Jupiterbolha” teszttel vizsgálta, majd értékelte az 5. és 8. évfolyamos tanulókat.

2011 júniusában érkeztek meg az eredmények, melyek összesítését Dr. Nagyné Stiszkala Ágnes végezte el. A tavalyi eredmények részletes kiértékelés elkészült, az osztályfőnökökkel és a szülőkkel való további egyeztetés, megbeszélés elindult.

A tanulók tehetségazonosítását a 2011/2012-es tanévben az 5. évfolyamon folytatjuk.

 

 

IV. Tehetségponttá válás

 

A 2010 /2011-es tanév végére iskolánk regisztrált tehetségponttá, és előminősített referencia intézménnyé vált tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény és kompetencia alapú nevelési, oktatási programot, mintaadóan alkalmazó referenciahely területeken.

 

(http://geniuszportal.hu/node/4929)

 

http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/referencia_intezmenyek/1319032563.edu

 

 

            Bárányosné Csombók Mária Zsófia                                     Tószegi Attila

                       szakmai vezető                                                            igazgató