Kidolgozott gyakorlataink

Iskolánk munkaközösségei 10 jó gyakorlatot dolgoztak ki, melyeket fel is töltöttünk az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltatói kosarába.

Közülük 5-öt már véglegesítettek, s a többi elfogadása is folyamatban van.

 

 

Véglegesített jó gyakorlataink:

 

 

Játékos matek, matekos játékok matematikai tehetséggondozás szakköri keretben

 

Korosztály: 6-11 évesek

 

A jó gyakorlat célja: A tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a tanulókban rejlő képességek, tehetségek felismerése, kibontakoztatása az alsós (3-4. évfolyam) matematika szakkör keretében. A tehetséges tanulók speciális igényeit figyelembe vevő komplex fejlesztési programok bemutatása nyílt órák, szakmai konzultációk, hospitálások során.

 

 

 

Logi - kör – matematikai tehetséggondozás szakköri keretben

 

Korosztály: 10-12 évesek

 

A jó gyakorlat célja: Annak elérése, hogy minden tanulónak egyenlő esélyt biztosítva lehetősége legyen matematikai tehetségének kibontakoztatására, valamint az alulteljesítő, rejtett tehetségek felszínre kerülhessenek.

 

 

 

Kincskereső napközis modell, napköziben otthon vagyunk, kompetencia alapú oktatás a napközi otthon munkájában

 

Korosztály: 6-11 évesek

 

A jó gyakorlat célja: A napköziben kiemelt feladat a családias, szeretetteljes légkör kialakítása. Fontos, hogy gyermekeink biztonságban érezzék magukat a közösségben. Gazdag motivációs rendszerrel és pozitív megerősítéssel segítjük diákjaink személyiségének harmonikus kiteljesedését, figyelembe véve eltérő egyéni fejlődési ütemüket.
Confuciustól idézett, közösen kiválasztott mottónk tökéletesen fedi hitvallásunkat, miszerint a cél sohasem a tanulás, hanem az ismeretek sokrétű alkalmazásának folyamata.

Fő célunk olyan program működtetése, melyben oldott légkörben teremtünk lehetőséget a gyerekeknek az önálló ismeretszerzés változatos módjaira. Napközis modellünkben hagyományostól eltérő oktatási formában, a projektoktatás, valamint a kooperatív technikák módszertanával történik az évfolyamonként közösen kiválasztott téma feldolgozása.

 

 

 

Good, better, the Herman - kompetencia- és tehetségfejlesztés

 

Korosztály: 10-14 évesek

 

A jó gyakorlat célja: A tehetséggondozás, a kulcskompetenciák, elsősorban az idegen nyelvi, a kommunikációs, a szociális és az informatikai kompetenciák fejlesztése.
A tanórákon megvalósított kooperatív csoportmunkában feldolgozott tananyagokat projekt módszerrel sajátítjuk el, nagy hangsúlyt fektetve az önálló ismeretszerzésre és a tanultak gyakorlati alkalmazására.

 

 

 

Alsó tagozatos drámakör szakköri keretben

 

Korosztály: 6-10 évesek

 

A jó gyakorlat célja: Az előadói képességek tehetséggondozása, de a drámajáték adta feszültség- és szorongásoldás lehetősége is megjelenik a tevékenységeink kapcsán. Ennek szellemében a foglalkozásokon való részvétel alapfeltétele az érdeklődés és a belső motiváltság, egyenlő esélyű hozzáférést és sikerélményt biztosítva mindenki számára.

 

 

 

 

Képzeld el és játszunk!”, éves játék modell a diák-önkormányzat, az osztályfőnökök és az osztályok közös tevékenységére és együttműködésére

 

Korosztály: 9-14 évesek

 

A jó gyakorlat célja: Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az osztályközösségek fejlesztésére. Fontos, hogy a gyerekek szívesen vegyenek részt a diák-önkormányzat, az osztályfőnök és az iskola által szervezett programokon. Gazdag motivációs rendszerrel, szoros együttműködéssel, gyerekközpontú foglalkozásokkal igyekszünk keretet adni az iskola és osztály szabadidős és kulturális programjaihoz. Érzelmi alapokon erősíteni kívánjuk a diákokban a csapathoz való tartozás élményét, kellemes iskolai légkör kialakítását, a közösségi munkára nevelést, az önértékelés és énkép fejlesztését. Ezt a célt szolgálja a diákok által választott közös név, jel, logo is. A hátrányos helyzetű gyerekeknek lehetőséget nyújtunk képességeik kipróbálására, sikerélményhez juttatjuk őket, de a vállalkozó kedvű gyerekek is megmutathatják tehetségüket. Erősítjük a gyerekekben a toleranciát azzal, hogy megismerik és elismerik egymás munkáját.

 

 

 

Gazdasági témanap

 

Korosztály: 6-14 évesek

 

A jó gyakorlat célja: A gyermekek felkészítése a mindennapi életre egyenlő esélyű hozzáférést és sok élményt biztosítva mindenki számára. A gazdasági életet próbáljuk a gyerekek számára átláthatóbbá tenni, közelebb hozni. Ennek érdekében a valós életet szimuláljuk számukra. Így lehetőségük van felkészülni a felnőtt korra, az értékrendjüket a társadalmi elvárásokhoz igazítani és a tetteik következményeivel szembesülni. Kiemelt célunk a gyerekek figyelmét ráirányítani a gazdaságosságra, a takarékosságra és a hulladékgazdálkodásra is. Az iskolai szintű városalapítás, a polgármester és képviselő testület megalakítása pedig az iskolai közösség erősítését és a társadalom felépítésének megismerését szolgálja.